szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1

ZAMÓWIENIE tel. 34 377 06 74 / 572 742 567

E-mail: e-mail: biuro@szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 20 lipca 2024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

Od 1 czerwca 2015 roku obowiązuje Rozporządzenie o KRI, które ukazało się w Dzienniku Ustaw 16 maja 2012 r. ustanawiające Krajowe Ramy Interoperacyjności, stanowiące ważny krok do uporządkowania rządowej infrastruktury informatycznej.

Rozporządzenie określa przede wszystkim

    minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
    minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

Dostosowanie polskiego prawa do światowych standardów to pierwszy krok na drodze do wkluczenia do społeczności internetowej osób niepełnosprawnych, starszych i niezamożnych.

Rozporządzenie zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne czyli m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policję, straż, szpitale i wiele innych organizacji do dostosowania serwisów www do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) uznanego w większości krajów Europy.
Każdy nowo powstały serwis będzie musiał być dostosowany już na etapie jego tworzenia a każda większa modernizacja będzie musiała być przeprowadzona zgodnie z regułami dostępności. Twórcy serwisów i administratorzy będą musieli zwracać uwagę na odpowiednią jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy i wiele innych elementów zawartych w wytycznych WCAG.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:
 1. Krajowe Ramy Interoperacyjności;
 2. minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej;
 3. minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, w tym:
  1. specyfikację formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogra mowaniu interfejsowym,
  2. sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji,
  3. standardy techniczne zapewniające wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej,
  4. sposoby zapewnienia dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych dla osób niepełnosprawnych.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
 1. architektura systemu teleinformatycznego – opis składników systemu teleinformatycznego, powiązań i relacji pomiędzy tymi składnikami;
 2. autentyczność – właściwość polegającą na tym, że pochodzenie lub zawartość danych opisujących obiekt są takie, jak deklarowane;
 3. dane referencyjne – dane opisujące cechę informacyjną obiektu pierwotnie wprowadzone do rejestru publicznego w wy-niku określonego zdarzenia, z domniemania opatrzone atrybutem autentyczności;
 4. dostępność – właściwość określającą, że zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym;
 5. integralność – właściwość polegającą na tym, że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w spo-sób nieuprawniony;
 6. interesariusz – osobę lub podmiot posiadający interes prawny albo faktyczny w sprawach interoperacyjności;
 7. model architektury – formalny opis architektury systemu teleinformatycznego;
 8. model usługowy – model architektury, w którym dla użytkowników zdefiniowano stanowiące odrębną całość funkcje systemu teleinformatycznego (usługi sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji, inaczej system zorientowany na usługi (Service Oriented ArchitectureSOA);
 9. niezaprzeczalność – w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 546);
 10. obiekt – przedmiot opisu w rejestrze publicznym;
 11. obiekt przestrzenny – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489);
 12. podatność systemu teleinformatycznego – właściwość systemu teleinformatycznego, która może być wykorzystana przez co najmniej jedno zagrożenie;
 13. podmiot – osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub organ administracji publicznej;
 14. poufność – właściwość zapewniającą, że informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana nieupoważnionym osobom fizycznym;
 15. polityka bezpieczeństwa informacji – zestaw efektywnych, udokumentowanych zasad i procedur bezpieczeństwa wraz z ich planem wdrożenia i egzekwowania;
 16. rekomendacja interoperacyjności – uzgodnienie przyjęte bez stanowiska sprzeciwu pomiędzy interesariuszami regulujące na poziomie organizacyjnym, semantycznym lub technologicznym dowolny aspekt interoperacyjności;
 17. repozytorium interoperacyjn ości – część zasobów ePUAP przeznaczoną do udostępniania informacji służących osiąganiu interoperacyjności;
 18. rozliczalność – w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i tech nicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. Nr 93, poz. 545);
 19. usługa sieciowa – właściwość systemu teleinformatycznego polegającą na powtarzalnym wykonywaniu przez ten system z góry określonych funkcji po otrzymaniu, za pomocą sieci teleinformatycznej, danych uporządkowanych w określonej strukturze;
 20. ustawa – ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 21. wzór dokumentu elektronicznego – wzór, o którym mowa w art. 19b ustawy;
 22. zagrożenie systemu teleinformatycznego – potencjalną przyczynę niepożądanego zdarzenia, która może wywołać szkodę w systemie teleinformatycznym.

Część rozporządzenia pominięta(...)

Rozdział IV
Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych

Część rozporządzenia pominięta(...)

§ 16.
 1. Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty realizujące zadania publiczne wyposaża się w składniki sprzętowe lub oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w obowiązujących przepisach, normach, standardach lub rekomendacjach ustanowionych przez krajową jednostkę normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną Unii Europejskiej.
 2. W przypadku gdy w danej sprawie brak jest przepisów, norm lub standardów, o których mowa w ust. 1, stosuje się standardy uznane na poziomie międzynarodowym, w szczególności opracowane przez:
  1. Internet Engineering Task Force (IETF) i publikowane w postaci Request For Comments (RFC),
  2. World Wide Web Consortium (W3C) i publikowane w postaci W3C Recommendation (REC) – adekwatnie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań oraz bieżącego stanu technologii informatycznych.
 3. Informację o dostępności opisów standardów, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw informatyzacji publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Część rozporządzenia pominięta(...)

§ 19.

W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Część rozporządzenia pominięta(...)

Rozdział V

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22.

Systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do wymagań określonych w § 19, nie później niż w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 23.

Systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów należy dostosować do wymagań, o których mowa w rozdziale IV rozporządzenia, nie później niż w dniu ich pierwszej istotnej modernizacji przypadającej po wejściu w życie rozporządzenia.

Część rozporządzenia pominięta(...)

§ 25.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Część rozporządzenia pominięta(...)

Załącznik nr 4

WYMAGANIA Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) DLA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W systemie teleinformatycznym podmiotu służącym do realizacji zadania publicznego należy zapewnić spełnienie następujących wymagań:
Lp.ZasadaWymaganiePozycja w WCAG 2.0Poziom
1. Zasada 1 - Postrzeganie Wymaganie 1.1 1.1.1 A
2. Wymaganie 1.2 1.2.1 A

3. 1.2.2
4. 1.2.3
5. Wymaganie 1.3 1.3.1 A
6. 1.3.2
7. 1.3.3
8. Wymaganie 1.4 1.4.1 A
9. 1.4.2
10. 1.4.3 AA
11. 1.4.4
12. 1.4.5
13. Zasada 2 - Funkcjonalność Wymaganie 2.1 2.1.1 A
14. 2.1.2
15. Wymaganie 2.2 2.2.1 A
16. 2.2.2
17. Wymaganie 2.3 2.3.1 A
18. Wymaganie 2.4 2.4.1 A
19. 2.4.2
20. 2.4.3
21. 2.4.4
22. 2.4.5 AA
23. 2.4.6
24. 2.4.7
25. Zasada 3 - Zrozumiałość Wymaganie 3.1 3.1.1 A
26. 3.1.2 AA
27. Wymaganie 3.2 3.2.1 A
28. 3.2.2
29. 3.2.3 AA
30. 3.2.4
31. Wymaganie 3.3 3.3.1 A
32. 3.3.2
33. 3.3.3 AA
34. 3.3.4
35. Zasada 4 - Kompatybilność Wymaganie 4.1 4.1.1 A
36. 4.1.2

Metryczka

Wytworzono:2017-02-19 23:47przez:
Opublikowano:2017-02-19 00:00przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1
Odwiedziny:107141

 • Brak wpisów.